כתבי אופציה למעצר

מסמכים כגון צו מעצר והצו עשה, הנוגעים לעבירות של 9/11 צריך כבר…